TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/01/18/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130118_235626_V07.gz 826.8 Kbytes 2015-10-31T02:28:21Z
         PHKI20130118_235126_V07.gz 834.5 Kbytes 2015-10-31T02:28:20Z
         PHKI20130118_234627_V07.gz 829.4 Kbytes 2015-10-31T02:28:19Z
         PHKI20130118_234129_V07.gz 824.1 Kbytes 2015-10-31T02:28:18Z
         PHKI20130118_233628_V07.gz 826.8 Kbytes 2015-10-31T02:28:17Z
         PHKI20130118_233129_V07.gz 824.5 Kbytes 2015-10-31T02:28:16Z
         PHKI20130118_232629_V07.gz 819.3 Kbytes 2015-10-31T02:28:15Z
         PHKI20130118_232128_V07.gz 809.7 Kbytes 2015-10-31T02:28:13Z
         PHKI20130118_231629_V07.gz 797.8 Kbytes 2015-10-31T02:28:12Z
         PHKI20130118_231129_V07.gz 785.8 Kbytes 2015-10-31T02:28:11Z
         PHKI20130118_230629_V07.gz 781.8 Kbytes 2015-10-31T02:28:10Z
         PHKI20130118_230128_V07.gz 768.1 Kbytes 2015-10-31T02:28:09Z
         PHKI20130118_225629_V07.gz 758.5 Kbytes 2015-10-23T09:57:18Z
         PHKI20130118_225129_V07.gz 752.2 Kbytes 2015-10-23T09:57:17Z
         PHKI20130118_224629_V07.gz 746.9 Kbytes 2015-10-23T09:57:16Z
         PHKI20130118_224130_V07.gz 755.3 Kbytes 2015-10-23T09:57:15Z
         PHKI20130118_223630_V07.gz 757.1 Kbytes 2015-10-23T09:57:14Z
         PHKI20130118_223130_V07.gz 764.1 Kbytes 2015-10-23T09:57:12Z
         PHKI20130118_222631_V07.gz 764.9 Kbytes 2015-10-23T09:57:11Z
         PHKI20130118_222131_V07.gz 766.1 Kbytes 2015-10-23T09:57:10Z
         PHKI20130118_221630_V07.gz 765.4 Kbytes 2015-10-23T09:57:09Z
         PHKI20130118_221130_V07.gz 759.1 Kbytes 2015-10-23T09:57:08Z
         PHKI20130118_220629_V07.gz 751.7 Kbytes 2015-10-23T09:57:07Z
         PHKI20130118_220130_V07.gz 749.6 Kbytes 2015-10-23T09:57:06Z
         PHKI20130118_215633_V07.gz 752.6 Kbytes 2015-10-31T03:55:41Z
         PHKI20130118_215133_V07.gz 749.5 Kbytes 2015-10-31T03:55:40Z
         PHKI20130118_214635_V07.gz 760.2 Kbytes 2015-10-31T03:55:39Z
         PHKI20130118_214136_V07.gz 762.0 Kbytes 2015-10-31T03:55:38Z
         PHKI20130118_213637_V07.gz 759.3 Kbytes 2015-10-31T03:55:37Z
         PHKI20130118_213137_V07.gz 751.4 Kbytes 2015-10-31T03:55:36Z
         PHKI20130118_212638_V07.gz 744.3 Kbytes 2015-10-31T03:55:35Z
         PHKI20130118_212138_V07.gz 744.1 Kbytes 2015-10-31T03:55:34Z
         PHKI20130118_211638_V07.gz 741.7 Kbytes 2015-10-31T03:55:33Z
         PHKI20130118_211139_V07.gz 743.5 Kbytes 2015-10-31T03:55:32Z
         PHKI20130118_210639_V07.gz 741.1 Kbytes 2015-10-31T03:55:30Z
         PHKI20130118_210138_V07.gz 735.8 Kbytes 2015-10-31T03:55:29Z
         PHKI20130118_205638_V07.gz 721.7 Kbytes 2015-10-23T06:37:25Z
         PHKI20130118_205138_V07.gz 719.1 Kbytes 2015-10-23T06:37:24Z
         PHKI20130118_204637_V07.gz 712.4 Kbytes 2015-10-23T06:37:23Z
         PHKI20130118_204138_V07.gz 704.1 Kbytes 2015-10-23T06:37:22Z
         PHKI20130118_203639_V07.gz 695.2 Kbytes 2015-10-23T06:37:21Z
         PHKI20130118_203138_V07.gz 685.7 Kbytes 2015-10-23T06:37:20Z
         PHKI20130118_202639_V07.gz 679.3 Kbytes 2015-10-23T06:37:19Z
         PHKI20130118_202139_V07.gz 675.6 Kbytes 2015-10-23T06:37:18Z
         PHKI20130118_201638_V07.gz 677.1 Kbytes 2015-10-23T06:37:17Z
         PHKI20130118_201139_V07.gz 681.0 Kbytes 2015-10-23T06:37:15Z
         PHKI20130118_200639_V07.gz 684.2 Kbytes 2015-10-23T06:37:14Z
         PHKI20130118_200138_V07.gz 687.8 Kbytes 2015-10-23T06:37:13Z
         PHKI20130118_195638_V07.gz 685.5 Kbytes 2015-10-31T03:13:53Z
         PHKI20130118_195138_V07.gz 691.1 Kbytes 2015-10-31T03:13:52Z
         PHKI20130118_194637_V07.gz 691.8 Kbytes 2015-10-31T03:13:51Z
         PHKI20130118_193923_V07.gz 678.0 Kbytes 2015-10-31T03:13:50Z
         PHKI20130118_193424_V07.gz 673.4 Kbytes 2015-10-31T03:13:49Z
         PHKI20130118_192924_V07.gz 671.3 Kbytes 2015-10-31T03:13:47Z
         PHKI20130118_192424_V07.gz 662.4 Kbytes 2015-10-31T03:13:46Z
         PHKI20130118_191924_V07.gz 654.2 Kbytes 2015-10-31T03:13:45Z
         PHKI20130118_191423_V07.gz 645.7 Kbytes 2015-10-31T03:13:44Z
         PHKI20130118_190923_V07.gz 644.8 Kbytes 2015-10-31T03:13:43Z
         PHKI20130118_190423_V07.gz 638.2 Kbytes 2015-10-31T03:13:42Z
         PHKI20130118_185922_V07.gz 629.2 Kbytes 2015-10-23T14:28:29Z
         PHKI20130118_185422_V07.gz 631.0 Kbytes 2015-10-23T14:28:28Z
         PHKI20130118_184922_V07.gz 631.9 Kbytes 2015-10-23T14:28:27Z
         PHKI20130118_184422_V07.gz 622.7 Kbytes 2015-10-23T14:28:26Z
         PHKI20130118_183923_V07.gz 620.8 Kbytes 2015-10-23T14:28:25Z
         PHKI20130118_183423_V07.gz 606.2 Kbytes 2015-10-23T14:28:24Z
         PHKI20130118_182923_V07.gz 589.9 Kbytes 2015-10-23T14:28:23Z
         PHKI20130118_182423_V07.gz 581.3 Kbytes 2015-10-23T14:28:22Z
         PHKI20130118_181923_V07.gz 570.7 Kbytes 2015-10-23T14:28:21Z
         PHKI20130118_181423_V07.gz 569.6 Kbytes 2015-10-23T14:28:19Z
         PHKI20130118_180924_V07.gz 573.2 Kbytes 2015-10-23T14:28:18Z
         PHKI20130118_180423_V07.gz 582.0 Kbytes 2015-10-23T14:28:17Z
         PHKI20130118_175923_V07.gz 566.9 Kbytes 2015-10-31T04:56:13Z
         PHKI20130118_175423_V07.gz 570.8 Kbytes 2015-10-31T04:56:12Z
         PHKI20130118_174922_V07.gz 567.0 Kbytes 2015-10-31T04:56:11Z
         PHKI20130118_174422_V07.gz 572.0 Kbytes 2015-10-31T04:56:10Z
         PHKI20130118_173923_V07.gz 566.2 Kbytes 2015-10-31T04:56:09Z
         PHKI20130118_173422_V07.gz 571.9 Kbytes 2015-10-31T04:56:08Z
         PHKI20130118_172922_V07.gz 589.0 Kbytes 2015-10-31T04:56:07Z
         PHKI20130118_172422_V07.gz 616.0 Kbytes 2015-10-31T04:56:06Z
         PHKI20130118_171921_V07.gz 610.5 Kbytes 2015-10-31T04:56:04Z
         PHKI20130118_171422_V07.gz 610.2 Kbytes 2015-10-31T04:56:03Z
         PHKI20130118_170922_V07.gz 619.9 Kbytes 2015-10-31T04:56:02Z
         PHKI20130118_170422_V07.gz 639.2 Kbytes 2015-10-31T04:56:01Z
         PHKI20130118_165922_V07.gz 647.9 Kbytes 2015-10-25T18:01:55Z
         PHKI20130118_165422_V07.gz 610.9 Kbytes 2015-10-25T18:01:53Z
         PHKI20130118_164921_V07.gz 603.2 Kbytes 2015-10-25T18:01:52Z
         PHKI20130118_164422_V07.gz 619.2 Kbytes 2015-10-25T18:01:51Z
         PHKI20130118_163922_V07.gz 624.2 Kbytes 2015-10-25T18:01:50Z
         PHKI20130118_163422_V07.gz 633.9 Kbytes 2015-10-25T18:01:49Z
         PHKI20130118_162922_V07.gz 637.8 Kbytes 2015-10-25T18:01:48Z
         PHKI20130118_162423_V07.gz 641.3 Kbytes 2015-10-25T18:01:47Z
         PHKI20130118_161922_V07.gz 634.4 Kbytes 2015-10-25T18:01:46Z
         PHKI20130118_161422_V07.gz 632.3 Kbytes 2015-10-25T18:01:45Z
         PHKI20130118_160922_V07.gz 629.9 Kbytes 2015-10-25T18:01:43Z
         PHKI20130118_160421_V07.gz 635.3 Kbytes 2015-10-25T18:01:42Z
         PHKI20130118_155921_V07.gz 637.3 Kbytes 2015-10-21T19:34:00Z
         PHKI20130118_155421_V07.gz 634.6 Kbytes 2015-10-21T19:33:59Z
         PHKI20130118_154920_V07.gz 637.2 Kbytes 2015-10-21T19:33:58Z
         PHKI20130118_154420_V07.gz 643.2 Kbytes 2015-10-21T19:33:57Z
         PHKI20130118_153921_V07.gz 652.0 Kbytes 2015-10-21T19:33:56Z
         PHKI20130118_153420_V07.gz 653.7 Kbytes 2015-10-21T19:33:55Z
         PHKI20130118_152922_V07.gz 650.9 Kbytes 2015-10-21T19:33:54Z
         PHKI20130118_152422_V07.gz 653.5 Kbytes 2015-10-21T19:33:53Z
         PHKI20130118_151923_V07.gz 646.7 Kbytes 2015-10-21T19:33:52Z
         PHKI20130118_151423_V07.gz 641.5 Kbytes 2015-10-21T19:33:51Z
         PHKI20130118_150923_V07.gz 640.3 Kbytes 2015-10-21T19:33:49Z
         PHKI20130118_150422_V07.gz 635.3 Kbytes 2015-10-21T19:33:48Z
         PHKI20130118_145922_V07.gz 633.4 Kbytes 2015-10-28T21:18:22Z
         PHKI20130118_145422_V07.gz 637.2 Kbytes 2015-10-28T21:18:21Z
         PHKI20130118_144921_V07.gz 640.0 Kbytes 2015-10-28T21:18:19Z
         PHKI20130118_144421_V07.gz 641.8 Kbytes 2015-10-28T21:18:18Z
         PHKI20130118_143922_V07.gz 645.2 Kbytes 2015-10-28T21:18:17Z
         PHKI20130118_143423_V07.gz 659.9 Kbytes 2015-10-28T21:18:16Z
         PHKI20130118_142923_V07.gz 669.7 Kbytes 2015-10-28T21:18:15Z
         PHKI20130118_142423_V07.gz 678.9 Kbytes 2015-10-28T21:18:14Z
         PHKI20130118_141923_V07.gz 686.6 Kbytes 2015-10-28T21:18:12Z
         PHKI20130118_141423_V07.gz 695.7 Kbytes 2015-10-28T21:18:11Z
         PHKI20130118_140923_V07.gz 708.4 Kbytes 2015-10-28T21:18:10Z
         PHKI20130118_140422_V07.gz 714.8 Kbytes 2015-10-28T21:18:09Z
         PHKI20130118_135923_V07.gz 720.4 Kbytes 2015-10-31T02:06:42Z
         PHKI20130118_135425_V07.gz 730.4 Kbytes 2015-10-31T02:06:41Z
         PHKI20130118_134925_V07.gz 740.9 Kbytes 2015-10-31T02:06:40Z
         PHKI20130118_134426_V07.gz 743.4 Kbytes 2015-10-31T02:06:39Z
         PHKI20130118_133926_V07.gz 742.6 Kbytes 2015-10-31T02:06:38Z
         PHKI20130118_133425_V07.gz 741.5 Kbytes 2015-10-31T02:06:37Z
         PHKI20130118_132925_V07.gz 736.8 Kbytes 2015-10-31T02:06:36Z
         PHKI20130118_132426_V07.gz 730.6 Kbytes 2015-10-31T02:06:35Z
         PHKI20130118_131925_V07.gz 720.6 Kbytes 2015-10-31T02:06:33Z
         PHKI20130118_131425_V07.gz 712.4 Kbytes 2015-10-31T02:06:32Z
         PHKI20130118_130926_V07.gz 711.4 Kbytes 2015-10-31T02:06:31Z
         PHKI20130118_130424_V07.gz 697.9 Kbytes 2015-10-31T02:06:30Z
         PHKI20130118_125924_V07.gz 689.8 Kbytes 2015-10-31T01:27:49Z
         PHKI20130118_125424_V07.gz 677.0 Kbytes 2015-10-31T01:27:48Z
         PHKI20130118_124923_V07.gz 671.3 Kbytes 2015-10-31T01:27:47Z
         PHKI20130118_124425_V07.gz 666.8 Kbytes 2015-10-31T01:27:45Z
         PHKI20130118_123925_V07.gz 656.9 Kbytes 2015-10-31T01:27:44Z
         PHKI20130118_123425_V07.gz 650.7 Kbytes 2015-10-31T01:27:43Z
         PHKI20130118_122925_V07.gz 648.4 Kbytes 2015-10-31T01:27:42Z
         PHKI20130118_122424_V07.gz 641.0 Kbytes 2015-10-31T01:27:41Z
         PHKI20130118_121925_V07.gz 640.6 Kbytes 2015-10-31T01:27:40Z
         PHKI20130118_121425_V07.gz 636.0 Kbytes 2015-10-31T01:27:38Z
         PHKI20130118_120924_V07.gz 641.4 Kbytes 2015-10-31T01:27:37Z
         PHKI20130118_120423_V07.gz 641.3 Kbytes 2015-10-31T01:27:36Z
         PHKI20130118_115923_V07.gz 645.6 Kbytes 2015-10-23T21:36:10Z
         PHKI20130118_115423_V07.gz 653.5 Kbytes 2015-10-23T21:36:09Z
         PHKI20130118_114921_V07.gz 658.9 Kbytes 2015-10-23T21:36:08Z
         PHKI20130118_114420_V07.gz 662.0 Kbytes 2015-10-23T21:36:07Z
         PHKI20130118_113710_V07.gz 674.7 Kbytes 2015-10-23T21:36:06Z
         PHKI20130118_113209_V07.gz 682.9 Kbytes 2015-10-23T21:36:05Z
         PHKI20130118_112709_V07.gz 691.2 Kbytes 2015-10-23T21:36:04Z
         PHKI20130118_112208_V07.gz 699.8 Kbytes 2015-10-23T21:36:03Z
         PHKI20130118_111708_V07.gz 697.5 Kbytes 2015-10-23T21:36:02Z
         PHKI20130118_111209_V07.gz 702.8 Kbytes 2015-10-23T21:36:00Z
         PHKI20130118_110709_V07.gz 711.0 Kbytes 2015-10-23T21:35:59Z
         PHKI20130118_110210_V07.gz 718.5 Kbytes 2015-10-23T21:35:58Z
         PHKI20130118_105711_V07.gz 723.8 Kbytes 2015-10-23T13:00:33Z
         PHKI20130118_105210_V07.gz 728.1 Kbytes 2015-10-23T13:00:32Z
         PHKI20130118_104710_V07.gz 721.9 Kbytes 2015-10-23T13:00:31Z
         PHKI20130118_104211_V07.gz 720.0 Kbytes 2015-10-23T13:00:30Z
         PHKI20130118_103711_V07.gz 722.2 Kbytes 2015-10-23T13:00:28Z
         PHKI20130118_103211_V07.gz 723.0 Kbytes 2015-10-23T13:00:27Z
         PHKI20130118_102711_V07.gz 723.9 Kbytes 2015-10-23T13:00:26Z
         PHKI20130118_102211_V07.gz 718.5 Kbytes 2015-10-23T13:00:25Z
         PHKI20130118_101711_V07.gz 718.7 Kbytes 2015-10-23T13:00:24Z
         PHKI20130118_101212_V07.gz 724.8 Kbytes 2015-10-23T13:00:23Z
         PHKI20130118_100712_V07.gz 732.4 Kbytes 2015-10-23T13:00:22Z
         PHKI20130118_100213_V07.gz 732.2 Kbytes 2015-10-23T13:00:20Z
         PHKI20130118_095714_V07.gz 738.3 Kbytes 2015-10-26T07:39:38Z
         PHKI20130118_095213_V07.gz 735.6 Kbytes 2015-10-26T07:39:37Z
         PHKI20130118_094714_V07.gz 733.9 Kbytes 2015-10-26T07:39:36Z
         PHKI20130118_094214_V07.gz 729.0 Kbytes 2015-10-26T07:39:35Z
         PHKI20130118_093715_V07.gz 735.2 Kbytes 2015-10-26T07:39:34Z
         PHKI20130118_093216_V07.gz 739.1 Kbytes 2015-10-26T07:39:33Z
         PHKI20130118_092715_V07.gz 739.1 Kbytes 2015-10-26T07:39:32Z
         PHKI20130118_092215_V07.gz 740.0 Kbytes 2015-10-26T07:39:30Z
         PHKI20130118_091716_V07.gz 736.7 Kbytes 2015-10-26T07:39:29Z
         PHKI20130118_091216_V07.gz 735.6 Kbytes 2015-10-26T07:39:28Z
         PHKI20130118_090716_V07.gz 737.5 Kbytes 2015-10-26T07:39:27Z
         PHKI20130118_090216_V07.gz 737.8 Kbytes 2015-10-26T07:39:26Z
         PHKI20130118_085716_V07.gz 738.6 Kbytes 2015-10-31T02:41:38Z
         PHKI20130118_085216_V07.gz 731.6 Kbytes 2015-10-31T02:41:37Z
         PHKI20130118_084717_V07.gz 721.3 Kbytes 2015-10-31T02:41:36Z
         PHKI20130118_084217_V07.gz 719.5 Kbytes 2015-10-31T02:41:35Z
         PHKI20130118_083717_V07.gz 714.9 Kbytes 2015-10-31T02:41:34Z
         PHKI20130118_083218_V07.gz 711.0 Kbytes 2015-10-31T02:41:33Z
         PHKI20130118_082718_V07.gz 704.5 Kbytes 2015-10-31T02:41:32Z
         PHKI20130118_082217_V07.gz 698.0 Kbytes 2015-10-31T02:41:31Z
         PHKI20130118_081717_V07.gz 689.6 Kbytes 2015-10-31T02:41:29Z
         PHKI20130118_081218_V07.gz 685.0 Kbytes 2015-10-31T02:41:28Z
         PHKI20130118_080718_V07.gz 678.7 Kbytes 2015-10-31T02:41:27Z
         PHKI20130118_080219_V07.gz 680.5 Kbytes 2015-10-31T02:41:26Z
         PHKI20130118_075720_V07.gz 674.3 Kbytes 2015-10-26T18:31:17Z
         PHKI20130118_075220_V07.gz 679.4 Kbytes 2015-10-26T18:31:16Z
         PHKI20130118_074720_V07.gz 683.7 Kbytes 2015-10-26T18:31:15Z
         PHKI20130118_074221_V07.gz 681.0 Kbytes 2015-10-26T18:31:14Z
         PHKI20130118_073720_V07.gz 684.6 Kbytes 2015-10-26T18:31:13Z
         PHKI20130118_073220_V07.gz 681.1 Kbytes 2015-10-26T18:31:11Z
         PHKI20130118_072722_V07.gz 689.9 Kbytes 2015-10-26T18:31:10Z
         PHKI20130118_072222_V07.gz 690.5 Kbytes 2015-10-26T18:31:09Z
         PHKI20130118_071724_V07.gz 699.8 Kbytes 2015-10-26T18:31:08Z
         PHKI20130118_071225_V07.gz 705.6 Kbytes 2015-10-26T18:31:07Z
         PHKI20130118_070725_V07.gz 705.3 Kbytes 2015-10-26T18:31:06Z
         PHKI20130118_070225_V07.gz 709.6 Kbytes 2015-10-26T18:31:05Z
         PHKI20130118_065727_V07.gz 718.2 Kbytes 2015-10-23T19:12:46Z
         PHKI20130118_065227_V07.gz 722.7 Kbytes 2015-10-23T19:12:45Z
         PHKI20130118_064728_V07.gz 729.1 Kbytes 2015-10-23T19:12:44Z
         PHKI20130118_064228_V07.gz 737.9 Kbytes 2015-10-23T19:12:43Z
         PHKI20130118_063727_V07.gz 746.0 Kbytes 2015-10-23T19:12:42Z
         PHKI20130118_063228_V07.gz 742.9 Kbytes 2015-10-23T19:12:40Z
         PHKI20130118_062729_V07.gz 742.9 Kbytes 2015-10-23T19:12:39Z
         PHKI20130118_062229_V07.gz 747.5 Kbytes 2015-10-23T19:12:38Z
         PHKI20130118_061729_V07.gz 745.7 Kbytes 2015-10-23T19:12:37Z
         PHKI20130118_061228_V07.gz 755.0 Kbytes 2015-10-23T19:12:36Z
         PHKI20130118_060728_V07.gz 766.7 Kbytes 2015-10-23T19:12:35Z
         PHKI20130118_060229_V07.gz 779.4 Kbytes 2015-10-23T19:12:34Z
         PHKI20130118_055729_V07.gz 788.2 Kbytes 2015-10-31T02:01:54Z
         PHKI20130118_055230_V07.gz 791.8 Kbytes 2015-10-31T02:01:53Z
         PHKI20130118_054730_V07.gz 796.3 Kbytes 2015-10-31T02:01:52Z
         PHKI20130118_054230_V07.gz 797.8 Kbytes 2015-10-31T02:01:51Z
         PHKI20130118_053729_V07.gz 794.3 Kbytes 2015-10-31T02:01:49Z
         PHKI20130118_053229_V07.gz 792.4 Kbytes 2015-10-31T02:01:48Z
         PHKI20130118_052729_V07.gz 794.5 Kbytes 2015-10-31T02:01:47Z
         PHKI20130118_052228_V07.gz 794.1 Kbytes 2015-10-31T02:01:46Z
         PHKI20130118_051728_V07.gz 792.1 Kbytes 2015-10-31T02:01:45Z
         PHKI20130118_051228_V07.gz 793.1 Kbytes 2015-10-31T02:01:44Z
         PHKI20130118_050727_V07.gz 796.3 Kbytes 2015-10-31T02:01:43Z
         PHKI20130118_050227_V07.gz 793.4 Kbytes 2015-10-31T02:01:42Z
         PHKI20130118_045727_V07.gz 786.9 Kbytes 2015-10-25T22:10:18Z
         PHKI20130118_045226_V07.gz 777.7 Kbytes 2015-10-25T22:10:16Z
         PHKI20130118_044726_V07.gz 764.8 Kbytes 2015-10-25T22:10:15Z
         PHKI20130118_044224_V07.gz 739.9 Kbytes 2015-10-25T22:10:14Z
         PHKI20130118_043723_V07.gz 711.4 Kbytes 2015-10-25T22:10:13Z
         PHKI20130118_043222_V07.gz 698.7 Kbytes 2015-10-25T22:10:12Z
         PHKI20130118_042721_V07.gz 698.6 Kbytes 2015-10-25T22:10:11Z
         PHKI20130118_042219_V07.gz 707.8 Kbytes 2015-10-25T22:10:10Z
         PHKI20130118_041718_V07.gz 716.4 Kbytes 2015-10-25T22:10:09Z
         PHKI20130118_041216_V07.gz 719.8 Kbytes 2015-10-25T22:10:08Z
         PHKI20130118_040714_V07.gz 718.0 Kbytes 2015-10-25T22:10:07Z
         PHKI20130118_040213_V07.gz 712.1 Kbytes 2015-10-25T22:10:05Z
         PHKI20130118_035712_V07.gz 714.0 Kbytes 2015-10-31T01:50:57Z
         PHKI20130118_035210_V07.gz 720.4 Kbytes 2015-10-31T01:50:56Z
         PHKI20130118_034708_V07.gz 730.3 Kbytes 2015-10-31T01:50:55Z
         PHKI20130118_034206_V07.gz 733.6 Kbytes 2015-10-31T01:50:54Z
         PHKI20130118_033450_V07.gz 736.5 Kbytes 2015-10-31T01:50:53Z
         PHKI20130118_032951_V07.gz 737.5 Kbytes 2015-10-31T01:50:52Z
         PHKI20130118_032451_V07.gz 740.3 Kbytes 2015-10-31T01:50:51Z
         PHKI20130118_031952_V07.gz 747.2 Kbytes 2015-10-31T01:50:49Z
         PHKI20130118_031453_V07.gz 742.9 Kbytes 2015-10-31T01:50:48Z
         PHKI20130118_030954_V07.gz 747.9 Kbytes 2015-10-31T01:50:47Z
         PHKI20130118_030454_V07.gz 753.1 Kbytes 2015-10-31T01:50:46Z
         PHKI20130118_025955_V07.gz 753.4 Kbytes 2015-10-31T02:46:06Z
         PHKI20130118_025455_V07.gz 754.2 Kbytes 2015-10-31T02:46:05Z
         PHKI20130118_024956_V07.gz 757.2 Kbytes 2015-10-31T02:46:04Z
         PHKI20130118_024456_V07.gz 764.2 Kbytes 2015-10-31T02:46:03Z
         PHKI20130118_023956_V07.gz 755.3 Kbytes 2015-10-31T02:46:02Z
         PHKI20130118_023457_V07.gz 751.7 Kbytes 2015-10-31T02:46:01Z
         PHKI20130118_022958_V07.gz 752.2 Kbytes 2015-10-31T02:46:00Z
         PHKI20130118_022459_V07.gz 749.1 Kbytes 2015-10-31T02:45:58Z
         PHKI20130118_021959_V07.gz 753.9 Kbytes 2015-10-31T02:45:57Z
         PHKI20130118_021500_V07.gz 761.5 Kbytes 2015-10-31T02:45:56Z
         PHKI20130118_021000_V07.gz 757.7 Kbytes 2015-10-31T02:45:55Z
         PHKI20130118_020501_V07.gz 745.6 Kbytes 2015-10-31T02:45:54Z
         PHKI20130118_020002_V07.gz 745.8 Kbytes 2015-10-31T02:45:53Z
         PHKI20130118_015502_V07.gz 744.2 Kbytes 2015-10-30T22:58:02Z
         PHKI20130118_015002_V07.gz 743.5 Kbytes 2015-10-30T22:58:01Z
         PHKI20130118_014501_V07.gz 741.6 Kbytes 2015-10-30T22:58:00Z
         PHKI20130118_014001_V07.gz 745.4 Kbytes 2015-10-30T22:57:59Z
         PHKI20130118_013502_V07.gz 744.1 Kbytes 2015-10-30T22:57:58Z
         PHKI20130118_013003_V07.gz 741.9 Kbytes 2015-10-30T22:57:57Z
         PHKI20130118_012503_V07.gz 741.2 Kbytes 2015-10-30T22:57:56Z
         PHKI20130118_012004_V07.gz 738.5 Kbytes 2015-10-30T22:57:54Z
         PHKI20130118_011505_V07.gz 733.7 Kbytes 2015-10-30T22:57:53Z
         PHKI20130118_011006_V07.gz 729.4 Kbytes 2015-10-30T22:57:52Z
         PHKI20130118_010506_V07.gz 726.1 Kbytes 2015-10-30T22:57:51Z
         PHKI20130118_010007_V07.gz 729.6 Kbytes 2015-10-30T22:57:50Z
         PHKI20130118_005507_V07.gz 729.0 Kbytes 2015-10-31T04:27:36Z
         PHKI20130118_005008_V07.gz 728.2 Kbytes 2015-10-31T04:27:35Z
         PHKI20130118_004509_V07.gz 728.9 Kbytes 2015-10-31T04:27:33Z
         PHKI20130118_004009_V07.gz 731.2 Kbytes 2015-10-31T04:27:32Z
         PHKI20130118_003509_V07.gz 734.2 Kbytes 2015-10-31T04:27:31Z
         PHKI20130118_003010_V07.gz 744.4 Kbytes 2015-10-31T04:27:30Z
         PHKI20130118_002510_V07.gz 751.7 Kbytes 2015-10-31T04:27:29Z
         PHKI20130118_002011_V07.gz 751.1 Kbytes 2015-10-31T04:27:28Z
         PHKI20130118_001512_V07.gz 756.3 Kbytes 2015-10-31T04:27:27Z
         PHKI20130118_001014_V07.gz 753.8 Kbytes 2015-10-31T04:27:26Z
         PHKI20130118_000514_V07.gz 761.3 Kbytes 2015-10-31T04:27:24Z
         PHKI20130118_000015_V07.gz 761.6 Kbytes 2015-10-31T04:27:23Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation