TDS

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server

THREDDS Data Server

Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/03/25/KYUX/catalog.html

Dataset: KYUX/KYUX20130325_174121_V06.gz

Access:

  1. OPENDAP: /thredds/dodsC/nexrad/level2/S3/2013/03/25/KYUX/KYUX20130325_174121_V06.gz
  2. HTTPServer: /thredds/fileServer/nexrad/level2/S3/2013/03/25/KYUX/KYUX20130325_174121_V06.gz
  3. CdmRemote: /thredds/cdmremote/nexrad/level2/S3/2013/03/25/KYUX/KYUX20130325_174121_V06.gz

Dates:

Viewers: